COLLECTIONS OF PERFECTIONS REALIZED THROUGH REGULAR VAASI YOGA – 02

 1. Because of meditation through vaasi yoga, we are able to feel the supreme power of God.

 

 

 

 1. வாசி யோகா செய்வதன் மூலம் மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோண்றுகிறது

 

 1. A sense of service to others develops in us due to vaasi yoga practice.

 

 

 

 1. வாசி யோகா செய்வதன் மூலம் கணவன் மனைவி இடையே உள்ள உறவு மேலும் பலப்படுகிறது.

 

 1. By vaasi yoga practice, strength of conjugal relationship is increased automatically.

 

 

 

 1. வாசி யோகா செய்வதன் மூலம் எதிர்பார்க்கும் தன்மை குறைகிறது ஆனால் குறை, நிறை இரண்டையும் சமமாக ஏற்றுக்கொள்ளும் மனநிலை அதிகரிக்கிறது.

 

 1. By vaasi yoga practice, The tendency of expectation wanes whereas the propensity to accept both good and bad alike waxes

 

 

 

 1. வாசி யோகா பயிற்சி செய்வதன் மூலம் பணிவு என்ற குணம் தானாகவே தோன்றுகிறது

 

 1. The trait of Humility is formed automatically by doing Vaasi yoga practice.

 

 

 

 1. வாசி யோகா நம்மை சுற்றி உள்ள எல்லோரிடத்திலும் அன்பு செலுத்த தூண்டுகிறது.

 

 1. Vaasi yoga makes us shower love on all around us.

 

 

 

 

 

 

 1. வாசி யோகா மூலம் மரண பயத்தை வெல்லலாம். நாம் அதை தைரியமாக எதிர் கொள்ளலாம். நான் இதை விளக்கமாக கூறுக்கிறேன் . மனிதர்கள் மரணத்தை கண்டு பயப்பட காரணம் நோய். ஆனால் வாசி யோகா செய்வதன் மூலம் நாம் நோயின் பிடியிலிருந்து விடுபடுகிறோம். எனவே பயம் தானாகவே மறைகிறது. மேலும் நாம் நம்முடைய உடலின் தன்மையையும் சுவாசத்தையும் நன்கு அறிகிறோம் எனவே மரண பயம் தானாகவே போய்விடும்..

 

 1. We can overcome the apprehension of death. We will face it bravely. let me tell it in detail. All the people are fearing of death because we will be affected by any disease. but when we do vaasi yoga, we will not be affected by any disease. More over we are understanding the breathing and bodily functions hence fear of death will go automatically.

 

 

 1. வாசி யோகா பயிற்சி காண இயலாத பல அற்புதங்களை காணச் செய்கிறது

 

 1. Vaasi yoga converts the occult into the palpable.

 

 

 1. வாசி யோகா பயிற்சி செய்வதன், நாம் எல்லா பருவத்திலும் பருவ காலம் மாற்றம் மூலம் ஏற்படுகின்ற நோயின் தாக்கத்திலிருந்து விடுபடலாம்.

 

 1. We become immune to all changes in seasons and their impact

10. வாசி யோகா பயிற்சி நம்மை எப்போதும் ஆனந்த நிலையில்

 

 

 

வைத்துக்கொள்கிறது

10. Vaasi yoga retains us blissful always.

Collections of perfections realized through regular Vaasi Yoga

Collections of perfections realized through regular Vaasi Yoga practice of Sivaguru Sivasithan

 

 

 1. Those who used to wake up at 6 AM or likewise have begun to get up earlier. Gradually it has gone up from 6.00 AM to 5.30 then to 5.00, then 4.30 and 4.00. Finally it is stable at 3.45 AM. All such positive change is because of activation of vaasi and by dint of vaasi yoga practice. A sense of freshness prolongs all day.

 

 1. Since we take 1.200 litre of watch before mouth wash, all the wastes and excrement are disposed off freely. We could feel the purity of our inner organs. Thus a life sans medicines (without medicine) is quite possible.
 2. As we adhere to the food stuffs and food timings, the thought of taking unwanted miscellaneous food is rooted out.

 

 1. We ourselves develop patience and responsibility and it makes for voluntary self-introspection.
 2. We can realize that we are solely accountable for all our inconvenience and sufferings that occur because of our own wrong deeds.

 

 1. We grow conscious of others’ sufferings and their flounders.

 

 1. Thanks to vaasi yoga practice, positive thoughts gain prominence.

 

 1. We can see, irrespective of education or other background, that creative things like writing verses, essays and elocution come to us quite spontaneously.

 

 1. As we chant the mantras created by Sivaguru Sivasithar, we can perceive the divine vibrations, like the swaying of a cobra, in our earlier physique.
 2. By virtue of Sivaguru Sivasithar’s vaasi yoga, spiritual knowledge dawns in us.

 

SIGNIFICANCE OF SIVASITHAN’S VAASI YOGA…

SIGNIFICANCE OF SIVASITHAN’S VAASI YOGA..

 

             VAASI YOGA is the art of TAMILNADU. The unique art is imparted in MADURAI – CHINTHAAMANI alone.

 

It is virtually impossible to find a man without any disease. One may not be conscious of his own affliction. The problem may be hidden. In the words of SIVASITHAN, phlegm is the root cause of all diseases.

 

It collects when we work on empty stomach. The phlegm already collected, inside our body, gets accumulated if we take food since the food is changed into phlegm automatically. So our body weight increases. Our waist line also goes up. Simultaneously it gathers about gas formation in the stomach. This gas leads to constipation. We can not easily find out a man without constipation. It is rampant world wide.

Most of us do not admit out a hesitation that we suffer from constipation. Anyway constipation gives birth to bad gases which in turn shoot up our body heat. This heat creates blocks in the breeding ground for many diseases.

            We can short list them…

 1. Blood pressure
 2. Heart pain
 3. Blocks in heart
 4. Diabetics
 5. Phlegm
 6. Cough
 7. Tuberculosis
 8. Asthma
 9. Headache
 10. Stomach pain
 11. Pelvic pain
 12. Pain in knees
 13. Body ache
 14. Persistent ache in limbs
 15. Swollen hands
 16. Leg pain
 17. Back ache
 18. Kidney problems
 19. Thyroid
 20. Piles
 21. Vision deficiency
 22. Ulcer
 23. Glaucoma
 24. Hernia
 25. Cancer
 26. Abnormalities in uterus

————and so on.

Expression of gratitude to “SIVAGURU SIVASITHAN”

Expression of gratitude to “SIVAGURU SIVASITHAN”

 

Shree Vilvam yoga, being a place of holiness, some members on realizing the greatness of our SivaGuru Sivasithan, in their bid to show their loyalty, come forward with a patch of land or something for the centre or some amount for the trust.

           SIVAGURU SIVASITHAN does not relish this. What he expects is that members ought to get complete relief from their suffering first and then testify in a video clipping which is taken then and there. Only then, their offer could be considered. Monetary offering or any such kind will never appeal to the Shree Vilvam Yoga Centre, Trust and SIVAGURU SIVASITHAN.

What is expected of each and every member is complete surrender casting away their position, power, influence, money, social status etc. That is all.

LIFE OR DEATH

What is food meant for?

LIFE OR DEATH

Almost all of us do not realize that we invite disease and death quite unknowingly by the way of food.

Our entire health hinges on intake, digestion of food, excretion and the normal functioning of our vital organs. Here are the ways propounded by our guru SIVAGURU SIVASITHAN and these may surely help you in getting aware…

 1. According to the rules of SIVASITHAN, We ought to take breakfast between 8.30am and 8.51am, lunch between 1.30pm and 1.51pm and dinner between 8.30pm and 8.51pm, without any deviation, failing which will end up in constipation. Food in taken only during these timings as advised by SIVASITHAN will help the organs and glands to be ready for digestion.

 2. The food must be digestible in ideal quantity depending upon age, in medium heat. Provided we fall on easy prey to culinary taste, whims and fancies, we are doomed for ever.

 3. The remaining food stuff after every meal, however tasty and nutrient should not be utilized for next meal. Within 5 hours of preparation, the food must be consumed. Otherwise they will create some problems.

 4. We must gain complete relief in our bowel habits. Vestiges of excrement will convert the fresh food into poison. This contamination leads to malfunction of all vital organs. So we begin to suffer from heart ailment, stones in kidney, gall bladder, burning sensation in chest and gas troubles.

 5. We have to abstain from snacks, binge eating and junk food. When we become addicted to snacks around 10.30am to 11.00am, the food that we took for breakfast will stagnate undigested in the large intestine emitting poisonous gas which, if left uncared for long years will travel upwards to attack heart. Men are more vulnerable to heart attacks than women due to pot belly, constipation and liquid accumulation around waist.

 6. When we take up VAASI YOGA and abide by the regulations of SIVAGURU SIVASITHAN, we are blessed with peace of mind and perfect health. This is the sole aim behind all our activities.

 

SIVAGURU SIVASITHAN MANTHIRAMS..

SIVAGURU SIVASITHAN MANTHIRAMS..

“SIVASITHAN’S mantras show Tamils ’pulse as

Sounds and lighta as dances…Tamil being honoured truly through pure feels of our vilvam hero SIVASITHAN

 BECOMING brilliant minded through SIVASITHAN’S VAASI

 

 

“Whoever hymns SIVASITHAN’S name often can feel their mind being wise and poetic nature,and they start writing then for SIVASITHTHAN as a thankfulness ,and then they write for generations’ welfare…and give others the great experience of health…

 

SIVASITHAN’S VAASIYOGA

SIVASITHAN’S VAASIYOGA

“SIVASITHAN’S vaasiyoga is the only

Yoga to make us feel true life”

 

 

We are seeing more and more organizations that make people not even to think or ask questions ,only SIVASITHAN makes people to think truly and with no selfishness, through his mutual art of vaasi yoga…also he makes man to think about their bodily truths…

 

SIVASITHAN’S PURIFICATION..

“SIVASITHAN shows purity in you

Only after refreshing through vaasi”

 

           The only place in the world to speak about wastes is vilvam yoga…

 

VAASI yoga always doesn’t mean always abroad…lets join world wide…phlegm , urine , spouts , sweating and gases move along with the preliminary wastes…which also includes sootchumaas ever..

SIVASITHAN’S ORDERS

SIVASITHAN’S ORDERS

“SIVASITHAN orders rules to make your

Inner face peaceful so do accept..”

 

 

SIVAGURU SIVASITHAN framing rules to raise the truths of mankind..being a true SIVA(GURU) and making people feel god in their atoms and cells..through vaasi yoga..

He is teaching a disciplined life-style for people which starts their daily rituals as duties from 3.30 am to 10.30 pm ..for details contact SHREE VILVAM YOGA or else our web pages..

SIVASITHAN’S SPECIALITY | THE NAADI

SIVASITHAN’S SPECIALITY – THE NAADI

             The main specialty of SIVASITHAN is the NAADI analysis…

“The black magic found by Sivasithan

runs away because of Vaasi”

 

 

Nearly more than 90% of people are having black magic which is said to be a reason for unknown mystics in man’s body…only SIVASITHAN can find out this and pick out this waste and make mankind to breathe perfectly…

No one can practice or else follow other’s naadi and doing the same is irresponsible ever..

MADURAI SIVASITHAN

MADURAISIVASITHAN

“SIVASITHAN’S vaasi teaching life
truly through inner feels”

Yoga ,even being written down by the people who lived before centuries and millenniums…as an marshal art,is now only getting into a true form through SIVAGURU SIVASITHAN as a perfect yoga representing countless artistic feels of godliness in mankind…

SIVASITHAN teaches VAASIYOGA at MADURAI , SINTHAMANI-SHREE VILVAM ,VAASIYOGA GURUKULAM…

No one else other than SIVASITHAN can teach VAASI YOGA..and teaching it is also impossible…