இரைப்பை அளவுக்கு மீறி இரையை கேட்பதில்லை…

வணக்கம் சிவகுரு சிவசித்தனுக்கு . சிவகுருசிவசித்தனின் மிகமிக சிறப்பான கருத்து!!! . இரைப்பை சுருங்கினால் இறையை உணரலாம் இரையில் நாட்டம்கொண்டால் இறையை நாடமுடியாது நாவை தாண்டினால் அத்தனையும் நரகம் அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு நாவைக்கட்டுப்படுத்து இரைப்பை சுருங்கும் உடலே ஒரு ஆலயம் அதை ஆலயமாக்குவதும் குப்பைதொட்டியாகுவதும் இரைப்பையே. இரைப்பை அளவுக்கு மீறி இரையை கேட்பதில்லை அது நமக்கு அளவை உணர்த்தத்தான் செய்கிறது. நீதான் பேராசையில் ருசி என்னும் மாயைக்கு …

Continue reading