சிறிது பணத்தில் அதிக நிம்மதி !!!

வணக்கம் சிவகுருவே சிவகுருவின் கூற்று சிறிது பணத்தில் அதிக நிம்மதி !!!       அளவோடு பணம் உள்ளவன் அதற்கு மேல் பேராசை பட்டுத்தான் பெறும் கஷ்டம் வேதனை முன்பு இருந்த நிம்மதி கூட தொலைந்துபோய் சரியான நேரத்தில் சாப்பிடாமல் கண்ட நேரத்தில் கண்டதை சாப்பிட்டு கானல்நீராய் காணும் இன்பங்களையும் அனுபவித்து உடலிலும் உள்ளத்திலும் கழிவுகள் தேங்கி கண்ட கண்ட வியாதிகளின் பெயரால் தானும் வேதனைப்பட்டு தன் குடும்பத்தையும் வேதனைகள் படவைக்கிறான். …

Continue reading