பத்து குணங்களில் பத்தாவதான குணம்…

வணக்கம் சிவகுருவே .        சிவகுரு சிவசித்தனின் வாசிதேகக்கலை பயிலும் எனக்கு நான் என்ற கழிவு எண்ணங்கள் நீங்கவேண்டும். எல்லாம் சிவகுருவே என்ற தூய்மையான எண்ணங்கள் அகத்தில் சிவகுருவால் உருவாக வேண்டும். கோபம், கர்வம், பொறாமை, சந்தோசம், துக்கம், பயம், சுயநலம், அன்பு, பேராசை, புத்தி இந்த பத்து குணங்களில் பத்தாவதான குணம் புத்தி ஒன்றே என்னுள்ளே சிவகுருவால் செயல் படவேண்டும். நன்றி சிவகுருவே !!! வணக்கம் சிவகுருவே . …

Continue reading